web analytics

Перспективи и прогнози

МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА

Тук са представени очакванията за показатели като заетост и безработица, чуждестранни инвестиции, равнище на цени и инфлация в средносрочен хоризонт.

Основните показатели за периода 2020 – 2022 г. могат да бъдат представени накратко:

Брутен вътрешен продукт (БВП). Очаква се стабилен икономически растеж в размер на 3,3% за периода 2020, за което правителството да продължи да създава благоприятни условия.

Средногодишната инфлация според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) се очаква да намалява за периода, от 2,5% до 2,2%.

Прогнозата относно безработицата е тя да продължи да навалява, и да достигне до нива от 4,1% за 2020 г. до 4% през 2022 г.

ПРИОРИТЕТНИ ПРИХОДНИ И РАЗХОДНИ ПОЛИТИКИ

ПОЛИТИКА ПО ДОХОДИТЕ

Относно минималната работна заплата е заложено увеличение на размера й от януари 2020 г. на 610 лв. То ще продължи и 2021 година като за 2022 ще се запази в същия размер от 650 лв. Предвидени са средства за увеличение от 10% за персонала, зает в бюджетната сфера, а за служителите на Министерството на земеделието, храните и горите, сумата е 10 000 лв. Средствата предназначени за Агенция за социално подпомагане са 5 000 лв.

Направление1 януари 20201 януари 20212022 година
Увеличение на размера на минималната работна заплата610 лв.650 лв.650
Увеличение на средства за персонал в бюджетна сфера10%  
Служители в Агенция за Социално подпомагане5 000 лв.
Структури на Министерство на земеделието, горите и храните10 000 лв.
Източник: МФ

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Делът на предвидените разходи за социална политика, е най-голям, 31,6%. Средствата са предназначени главно за хора с увреждания 559,5 млн. лв. Създадена е Агенция за качеството на социалните услуги, което ще подобри услугата. Важен момент е и вниманието към пазара на труда, за който са заделени 73 млн. лв. предназначени за програми за безработни лица, тяхната квалификация, като целта е да се намали броят на регистрираните лица без работа, както и трайно безработните.

ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИТИКА

Осигурителните вноски през 2020-2022 г. се запазват по отношение на здравното осигуряване като съотношение работодател / служител. Осигурителния доход за лица които се самоосигуряват е 610 лв. за 2020 г., и 650 лв за годините 2021 и 2022.

Увеличение има за земеделските стопани и производители на тютюн, като минималния доход става 420 лв. от началото на 2020 г.

Максималният размер на осигуряване се запазва върху доход от 3 000 лв. Обезщетението за бременност и раждане се запазва от 410 дни, също и обезщетението за гледане да дете 380 лв. Запазват се и размерите за обезщетение при безработица (9 лв на ден, минимален размер и 74,39 лева максимален).

Остава непроменен и начинът за изплащане на болничен, като първите три дни са за сметка на работодателя, а останалите за сметка на държавното обществено осигуряване.

Източник: Министерство на финансите на РБ