web analytics
Финансов анализ

Състояние на банковата система към края на юни 2022 г.

През второто тримесечие на 2022 г. активите на банковата система се увеличават с 1.6 млрд. лв. Това е 1.1% и в края на юни достигат 142.1 млрд. лв. Спрямо края на март нараства сумата на кредитния портфейл. Паричните салда в централни банки отчитат намаление.

Делът на кредитите и авансите се повишава от 59.9% до 60.7%. Делът на този на дълговите ценни книжа в края на периода е 14.8%. Това съотношение е 14.7% в края на март.

Отношението на ликвидно покритие в края на юни 2022 г. е 265.3% и се запазва спрямо отчетеното в края на март. Ликвидният буфер е 38.9 млрд. лв. Нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 14.7 млрд. лв. В края на март е съответно 40.9 млрд. лв. и 15.4 млрд. лв.

Общите брутни кредити и аванси са 89.8 млрд. лв. в края на юни. Това е с 2.0 млрд. лв. (2.3%) повече спрямо края на март. В структурата им брутният кредитен портфейл се увеличава с 2.3 млрд. лв. (2.9%) до 81.0 млрд. лв.

✔ Вземанията от кредитни институции намаляват с 332 млн. лв. (3.6%) до
8.8 млрд. лв.

Кредитите за домакинства спрямо края на март се увеличават с 1.5 млрд. лв. (4.8%). Тези за нефинансови предприятия се увеличават с 582 млн. лв. (1.4%). Други финансови предприятия отчитат също ръст от 354 млн. лв. (6.8%).

Кредитите за сектор държавно управление намаляват със 78 млн. лв. (8.2%).

✔ Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на юни е 4.710 млрд. лв. Той е 4.832 млрд. лв. в края на март. Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 5.24%. За сравнение в края на март той е 5.50%.

✔ При представяне на показателя в широкия обхват, делът на брутните необслужвани кредити и аванси в края на юни е 4.10%. Тази стойност е 4.23% в края на март.

Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси в края на отчетния период е 2.436 млрд. лв. Тази стойност е 2.458 млрд. лв. в края на март. Делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 2.82%. Тези данни сочат 2.92% в края на март.

✔ В края на юни депозитите в банковата система са 121.8 млрд. лв. Това представлява с 2.1 млрд. лв. (1.7%) повече спрямо края на март.

✔ Нарастват депозитите на нефинансови предприятия (с 1.2 млрд. лв., 3.3%). Същото се отнася и за домакинства (с 805 млн. лв., 1.2%). На кредитните институции увеличението е с 492 млн. лв., 7.7%. На сектор държавно управление е с 215 млн. лв., 6.5%.

Намаляват депозитите на други финансови предприятия с 658 млн. лв., 14.3%.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на юни възлиза на 16.3 млрд. лв. Спрямо 31 март той отчите понижение р замер на 392 млн. лв. (2.3%).

Спад е отчетен в натрупания друг всеобхватен доход с 273 млн. лв. Също така и в неразпределената печалба с 699 млн. лв. През второто тримесечие се увеличават другите резерви със 126 млн. лв. Увеличение има и в печалбата с 449 млн. лв.

Към 30 юни 2022 г. печалбата на банковата система е 1.0 млрд. лв. Това е с 359 млн. лв., 54.5%, повече спрямо отчетената за шестте месеца на предходната година.

Разходите за обезценка на финансови активи са 190 млн. лв. за първата половина на 2022 г. Тази стойност е 307 млн. лв. към 30 юни 2021 г.

Източник: БНБ