web analytics
Оценки и анализи

Оценките и анализите са важна и съществена част за управлението на една организация.

Чрез тях се откриват ключови моменти от финансовото състояние на фирмата, взимат се правилни решения за подобряване на нейната дейност, за коригиране на допустани пропуски и грешки, или за избягване на рискове.

Финансовият анализ на малки и средни предпирятия (МСП) включва анализ на активите, пасивите, собствения капитал, ликвидността и прогноза за бъдещи ключови финансови показатели и завършва със заключителна част, обобщаваща основните заключения, изводи и тенденции във финансовото състояние на анализираната фирма.

Анализът на финансовите отчети обхваща общ анализ на Отчета за финансовото състояние (баланса), отчета за всеобхватния доход (отчет за приходи и разходи), и отчета за паричните потоци, като обяснява връзката между тях и влиянието на значимите за дейността на фирмата позиции от отчетите. От него ще получите  информация за източниците на финансиране на компанията и начина на тяхното изразходване, за постъпленията и разходите на фирмата пред отчетиня период и фективността на предприятието, изяснява се динамиката на паричните средства, и от кои дейности се генерират те.

Оценката на компания е в помощ на бъдещи инвеститори, които се интересуват от реалната стойност на дружеството, за определяне дали е надценено или подценено. В тези случаи, ако тя е публично предлагана, стойността й на една акция не е определяща и е възможно да не съвпада с тази на фондовата борса.

Също така, оценката е необходима при инвестициоонни намерения в част от компанията, при желание на самата компания да се включи в публично предлагане за възможността да се финансира чрез издаване на акции.

Оценката на недвижим имот е необходима не само при покупка или продажба. Тя е също полезна и при инвестиционни намерения, нуждаещи се от финансиране. Да, банките работят със собствен оценител, но вие трябва да вземете собствено информирано решение.