web analytics

Иконометрия

Модели. Линейна регресия. Еднофакторен и Многофакторен регресинен модел.

Регресионният анализ е статистически метод, чрез който се изследват връзки и зависимости между количествени признаци, представени чрез съответни променливи. Изучават се причинно-следствени връзки между променливите – зависими (резултативни) и факторни (независими).

Чрез регресионния анализ се установява наличие на зависимост между променливите, моделира се зависимостта чрез подходяща математическа функция и могат да се измерят количествените съотношения, наблюдвани при променливите.

Регресионният анализ Не отчита влиянието на външни фактори, които не са включени в изследването.

Единичен (еднофакторен) регресионен модел

Единичната линейна регресия изследва връзката между две променливи – степента на корелационната зависимост (слаба, умерена, значителна, силна, много силна, липса на зависимост или пълна функционална зависимост), изчислява се коефициента на регресия b1, измерващ средното абсолютно изменение на резултативната променлива при нарастване на факторната. Изчислвят се и коефициентите на линейния регресионен модел. Обяснителната способност на модела показва какъв процент от промените в едната величина са в резулнтат на влиянието на втората променлива.

Множествен (многофакторен) регресионен модел

Многофакторния регресионен модел изследва зависимостта между резултативния признак и повече от един фактор-признака.

Изчислява се стойността на коефициента b1 за определяне на права или обратна зависимост.

Чрез коефициента на детерминация (R2) се показва частта на промените в едната променлива, които могат да бъдат обяснени с влиянието на другата променлива.

Коефициентът на корелация (R) показва степенна на силата между двете променливи.

Линеен регресионен модел

Изследване на замисимости между X и Y, или X и Y, Z..

Оценка на параметрите на модела

Измерване на обяснителната способност на модела и степента на зависимост между двете променливи

Проверка на хипотеза за статистическа значимост

Определяне на доверителен интервал за параметъра b1

Цена и срок на изпълнение

УслугаЦена лв.
с вкл. ДДС
Срок
работни дни
Начин на плащане
Консултация курсова работа Иконометрия253банков превод, PayPal