web analytics
Кредити

Кредитен пазар Нефинансови предприятия

За сектор Нефинансови предприятия средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0.18 пр. п. до 3.12%, а по тези над 1 млн. евро – с 0.08 пр. п. до 2.27% през септември 2021 г. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 0.05 пр. п. до 2.47%, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0.38 пр. п. до 2.55%.

През септември 2021 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0.04 пр. п. до 2.54%, а по овърдрафта в евро – с 0.02 пр. п. до 1.93%.

Лихвени проценти по овърдрафт, салда2020 септември2021 август2021 септемвриГодишно изменениеМесечно изменение
овърдрафт
в левове
2.662.582.54-0.12-0.04
овърдрафт
в евро
2.281.951.93-0.35-0.02

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 2.4% (7.4 млн. лв.) до 314.9 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро се понижава с 25.9% (115.5 млн. лв.) до 330.1 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава намаление с 9% (28.1 млн. лв.) до 286.2 млн. лв.

Кредити, различни от овърдрафт в ЛЕВОВЕ, нов бизнес2020 септември2021 август2021 септемвриГодишно изменениеМесечно изменение
кредити до 1 млн. евро, лихвен процент3.222.943.12-0.100.18
кредити до 1 млн. евро, обем в млн. лв280.2307.5314.912.42.4
кредити над 1 млн. евро, лихвен процент2.482.192.27-0.210.08
кредити над 1 млн. евро, обем в млн. лв.373.5445.7330.1-11.6-25.9
общо предоговорени кредити и кредити за
рефинансиране вв левове, обем
383.3314.4286.2-25.3-9.0

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, спада с 19.9% (14.4 млн. лв.) до 58 млн. лв., а по тези над 1 млн. евро – с 42% (241.1 млн. лв.) до 333 млн. лв. При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава намаление с 53.1% (252.4 млн. лв.) до 223.4 млн. лв.

При жилищните кредити в левове обемът по нов бизнес спада със 7.8% (36.2 млн. лв.) до 430.8 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране нараства с 3.3% (3.7 млн. лв.) до 115.7 млн. лв.

Кредити, различни от овърдрафт в ЕВРО, нов бизнес2020 септември2021 август2021 септемвриГодишно изменениеМесечно изменение
кредити до 1 млн. евро, лихвен процент2.872.412.47-0.400.05
кредити до 1 млн. евро, обем в млн. лв75.672.458.0-23.3-19.9
кредити над 1 млн. евро, лихвен процент2.162.182.550.390.38
кредити над 1 млн. евро, обем в млн. лв.452.6574.1333.0-26.4-42.0
общо предоговорени кредити и кредити за
рефинансиране в ЕВРО, обем
389.2475.8223.4-42.6-53.1

Крадитен пазар Сектор Домакинства

През септември 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се запазва на ниво от 8.40%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити спада с 0.02 пр. п. до 8.93%.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0.02 пр. п. до 2.68%, а ГПР по тези кредити – с 0.04 пр.п. до 2.95%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 0.04 пр. п. до 3.35%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица спада с 0.27 пр. п. до 3.14%.

През септември 2021 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0.09 пр. п. до 14.82%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове остава непроменен на ниво от 20.30%.

Лихвени проценти по овърдрафт в левове, салда2020 септември2021 август2021 септемвриГодишно изменениеМесечно изменение
овърдрафт14.8514.9114.82-0.03-0.09
► т.ч. кредити по кредитни карти20.1820.3020.300.120.00

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се понижава с 6.8% (37.8 млн. лв.) до 521.4 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 8% (9.3 млн. лв.) до 107 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове е 12 млн. лв. и намалява с 4% (0.5 млн. лв.), а при предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 67.3% (1.9 млн. лв.) до 0.9 млн. лв. Обемът на нов бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се понижава с 0.5% (0.1 млн. лв.) до 10.3 млн. лв.

Кредити, различни от овърдрафт в ЛЕВОВЕ, нов бизнес2020 септември2021 август2021 септемвриГодишно изменениеМесечно изменение
кредити за потребление, лихвен процент8.068.408.400.340.00
кредити за потребление, ГПР8.618.958.930.32-0.02
кредити за потребление, обем в млн. лв468.8559.3521.411.2-6.8
► от които предоговорени кредити и кредити за рефинансиране, обем109.7116.3107.0-2.4-8.0
жилищни кредити, лихвен процент2.872.702.68-0.19-0.02
жилищни кредити, ГПР3.082.982.95-0.13-0.04
жилищни кредити, обем в млн. лв.325.2467.0430.832.5-7.8
► от които предоговорени кредити и кредити за рефинансиране, обем96.8112.0115.719.53.3
други кредити, лихвен процент3.443.393.35-0.08-0.04
други кредити, обем в млн. лв.15.712.512.0-23.2-4.0
► от които предоговорени кредити и кредити за рефинансиране, обем3.42.90.9-72.6-67.3
► от които кредити за Работодатели и самонаети лица, лихвен процент3.543.413.14-0.39-0.27
► от които кредити за Работодатели и самонаети лица, обем9.510.310.37.6-0.5

Източник: БНБ