web analytics

Цена на заема (ГПР)

ГПР

Годишният процент на разходите (ГПР) представлява реалната цена на вашия заем. Той представлява годишната лихва начислена на кредитополучателите, изразена в процент. В него се включват всички такси и допълнителни разходи по заема, но те не се включват в олихвяването. Чрез ГПР потребителите могат да направят сравнение с други цени на кредити.

Важно

Финансовите институции, оповестяват годишния процен на разходите, преди подписване на договора за кредит.

Сравнението между различни ГПР може да бъде затруднено, ако в неговото изчисление не са включени едни и същи такси или други допълнителни разходи.

Годишният процент на разходите може да не отразява винаги коректно реалната цена на заема, поради изключени или включени такси.

Разходи и такси включени в ГПР

Такса кандидатстване за кредит

Такса разглеждане на документи

Такса одобрение на кредит

Такса поддръжка на сметка за обслужване на кредита

Разходи за комисион

Оценка на недвижим имот от външен за банката оценител

Такса учредяване на ипотека

Застраховка Имот

Застраховка живот