web analytics

Общи условия

  1. Уебсайтът FinServices.online, е електронен магазин, чрез който се предоставя   актуална информация и информация за всички услуги на (Фирмата) Фин Сървисиз ЕООД, ЕИК: 206 153 478, нерегистрирана по ДДС. Седалище и адрес на управление: България, област София (столица), община Столична, гр. София 1505, район р-н Слатина, тел.: +359хххх, администратор на лични данни с № хххххх
  2. Фирмата има право да извършва промени в данните и условията без предварително обявяване.
  3. Общите условия информират потребителите за техните права, отговорности и ограничения при използване на услугите и информацията в уебсайта. Посещавайки уебсайта, всеки потребител се обвързва с правилата на настоящите общи условия за времето от влизането до напускането му.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

1. Поръчките се правят във формата за поръчка на сайта.

2. Цените на услугите са за 1 брой в лева, и включват ДДС.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Доставката се извършва по електронен път на посочен от купувача адрес на електронна поща.

РЕКЛАМАЦИИ

1. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина услуги се извършват по правилата на ЗЗП.

Рекламациите могат да бъдат отправени в писмен вид, до електронната поща office@finservices.online.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ СУМИ И ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА НА УСЛУГА

Направена поръчка може да бъде отказана от разстояние, като потребителят не е необходимо да посочва причина за това. Не дължи никакво обезщетение или неустойка. Срокът за отказ от поръчка е 14 дни.

Право на отказ от поръчана услуга, може да се упражни като потребителят уведоми писмено Фин Сървисиз ЕООД за своето решение, и посочи имена, телефонен номер и електронен адрес. Отказът от договора се заявява с недвусмислено заявление изпратено по електронна поща. Заявлението може да се изпрати като прикачен файл на електронната поща на Фин Сървисиз ЕООД  или да се попълни и изпрати формата за отказ в уебсайта.

Стандартен формуляр за отказ от договора:

До
Фин Сървисиз ЕООД
гр. София 1505, ул. Каймакчалан
email: office@finservices.online

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните услуги:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Поръчани на: ………………………………………………………………………………………………………………….
Име на потребителя: ………………………………………………………………………………………………………..
Адрес на електронната поща на потребителя: …………………………………………..
Дата: ………………………………………

След като потребителят подаде формуляр за отказ или попълни формата за отказ на поръчка на сайта www.finservices.online, finservices.online ще изпрати незабавно потвърждение че отказът е получен. Срокът за отказ от договора се спазва, при изпращане на заявлението за отказ преди изтичане на срока за отказ. При отказ от договора, finservices.online ще възстанови платените суми без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира finservices.online за своето решение за отказ от договор. Finservices.online ще възстанови плащането, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако същият изрично не се съгласи за друг начин; това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за потребителя.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Общи принципи:

  1. При поръчка на услуга, въпрос за консултация или при друга употреба на сайта, потребителят е запознат с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с последиците от предоставянето им. Запознат е също, че има право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни.
  2. Не се записва информация автоматично при посещение на сайта. Информация се записва само ако потребителят въведе и изпрати такава – например при направата на on-line поръчка.
  3. Правата си по ЗЗЛД може да упражните, писмено, на имейл office@finservices.online.

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Потребителите свободно могат да използват ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

2. За използването на информацията обект на авторско право на Фирмата – зареждане, принтиране, копиране, правене на екранни снимки е необходимо съгласието на Фирмата, при положение че се нарушава Закона за Авторнското Прави и Сродните му Права (ЗАПСП). Това се отнася за текстове, снимки, части от сайта или образи. Без право за потребителите е и използване на автоматизирани системи за download на информация от уебсайта без съгласието на Фирмата, както и да се претоварва уебсайта с фиктивна информация (flood).

3. Извън правата на потребителя са нарушаването на общоустановени правила за комуникация и общуване, злоумишлени действия, разпространение на компютърни вируси, и всякакви действия водещи до нарушаване на интереси и на трети лица, както и извършване на поръчки от името на трети лица, без тяхното съгласие.

4. Разпространението на материали с неприлично съдържание (порнографски) е извън правата на потребителите, както и други обект на авторско прави като схеми, знакове, интелектуална собственост, снимки, апелиране за насилствена промяна на обществения или граждански ред.

ОТГОВОРНОСТИ

1. Фирмата не носи отговорност за случайни пропуски, относно актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта нито за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт. Фирмата не е отговорна за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от заплахи или компютърни вируси. Цялата информация в уебсайта е съответствие с действащото законодателство и потребителите я използват по собствено решение и инициатива.

2. Фирмата не е отговорна за валидността, изчерпателността и същността на информацията,  която се съдържа в сайта, както и в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки), също и част от групата Фин Груп.

3. Фирмата не е отговорна за носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Отварянето на такива връзки (линкове) са изцяло на собствен риск и отговорност на потребителя. При необходимост ползвателите на сайта се задължават да предоставят пълни и коректни данни при поискване.

4. Фирмата не е отговорна за причинени вреди на потребителя от ползването на услугите в уебсайта. Фирмата не гарантира постоянен, достъп до сайта без прекъсване до домейна finservices.online

5. Фирмата не е отговорна за неизпълнение или забавяне на услугите по причини, извън контрола на Фирмата.

6. Фирмата се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа, отговорност и в негов интерес.