web analytics
Оценки и анализи

Основният Лихвен Процент запазва нивото си от 0.00%

Вече шеста поредна година основният лихвен процент (ОЛП) обявен от Българската Народна Банка, запазва нивото от 0.00%, което беше достигнато в началото на месец февруари 2016. До тогава това ниво не е достигано.

Индикация за достигане на тази нулева стойност е понижаващият се тренд през последните няколко години до 2016, като през януари той достига стойност от 0.01% годишно.

Това трайно понижение на ОЛП, бележи началото си от 2009 година, когато неговата стойност е 4%. От 1.02.2005 г. стойността на този показател се определя от цената на междубанковите кредити, и БНБ регистрира тази стойност.

С ОЛП не се водят само статистически бази данни. Той служи и като основа при изчисляването на просрочени задължения, с надбавка от десет процента.

В зависимост от периода, за който се отнасят, се използва ОЛП за първото или второ полугодие на календарната година.

От 1 декември 2021 г., основният лихвен процент, или простата годишна лихва, остава 0.00%, по данни на БНБ.