web analytics

Оценка на недвижим имот

оценка на недвижими имоти

Кратко описание на услугата

Оценката на недвиживи имоти е необходима за взимане на аргументирани решения за инвестиции в ведвижими имоти, и е пряко свързана и с развитието на материалната основа на бизнеса в Бългярия.

Така обективното и безпристрастно определяне на стойността на недвимими имоти става все по-необходимо.

С развитието на пазара на недвижими имоти, неговата динамика и неопределеност все по-важна става услугата на независимия оценител.

За определяне на стойността на недвижимия имот се съобразяват стандарти на стойността и подходи за оценяване на недвижимите имоти.

Стандарти за оценяване

► пазарнта стойност (Market Value)

► справедлива стойност (Fair Value)

► инвестиционна стойност (Investment Value, worth)

► специална стойност (Special Value)

► синергична стойност (Synergistic Value)

Подходи за оценяване

►разходен подход

► подход, основан на капитализацията на дохода

► подход на сравнимите продажби

Оценителската дейност има приложение и в стрителното предприемачество и управлението на недвижимата собственост.

Засилването на строителния бизнес е свързан с три основни дейности:

► закупуване на определен поземлен имот – назастроен, или застроен, но с възможност за събаряне и ново застрояване

► инвестиционно проектиране и строителство

► подготовка за продажба и продажба на новия строителен продукт

Изготвянето на оценителския доклад е съобразено с общоприети стандарти, и действащото законодателство. Следват се националната законодателна рамка и каконодателството на европейския съюз.