web analytics

Полезна информация

Разделът Полезна Информация включва актуални данни в областта на банковата система, групите банки според отчетите на БНБ, кредитирането, условия и състояние на депозитния пазар, както и бизнес информация.

Можете да откриете регистър на банките, с техните координати, нивата на лихвените проценти по кредити и депозити за домакинства и юридически лица.

Също и е предоставена полезна информация за същността на Годишния процент на разходите.

Счетоводната част в раздела, предоставя справочни данни свързани с регистрацията по Закона за Данъка върху Добавената Стойност, сроковете за подаване на годишни финансови отчети. Отделено е внимание за Едноличните Дружества с Ограничена Отговорност (ЕООД).

Повече информация за регистрацията по ЗДДС можете да намерите в сайта на Национална Агенция за Приходите, „Регистрация по ЗДДС.

Фин Сървисиз ЕООД предоставя и услуга за бизнеса, „Регистрация на фирма“. В частта Регистрация на фирма са поместени актуални основни данни за регистрация на ЕООД, необхомимите да това документи, изисквани от Агенция по Вписванията.