web analytics

Депозити

Сектор Нефинансови предприятия

През септември 2021 г. в сравнение с август 2021 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове се увеличава с 0.01 пр. п. до -0.19%, а по тези в евро – с 0.02 пр. п.до 0.03%.

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове се запазва на ниво от 0.00%, а по овърнайт-депозитите в евро се повишава с 0.01 пр. п. до 0.01%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 37.5% (29.7 млн. лв.) до 49.7 млн.лв., а по тези в евро – с 56.6% (34.7 млн. лв.) до 26.6 млн. лв.

Депозити с договорен матуритет в левове, нов бизнес2020 септември2021 август2021 септемвриГодишво изменениеМесечно изменение
лихвен процент-0.09 -0.20-0.19-0.100.01
обем в млн. лв124.3 79.449.7-60.0-37.5
Депозити с договорен матуритет в евро, нов бизнес
лихвен процент -0.030.000.030.050.02
обем в млн. лв 167.4 61.226.6-84.1-56.6
Лихвени проценти по овърнайт депозити, салда
овърнайт-депозити
в левове
0.02 0.000.00-0.020.00
овърнайт-депозити
в евро
0.03 0.000.01-0.020.01


Сектор Домакинства

През септември 2021 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и в евро намаляват с 0.01 пр. п. съответно до 0.06% и 0.07%.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.00%.

Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро се понижават с 0.01 пр. п. съответно до 0.15% и 0.21%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 12.7% (18.1 млн. лв.) до 125 млн. лв.

Намалява и обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в евро с 18.8% (24.3 млн. лв.) до 105.1 млн.лв.

Депозити с договорен матуритет в левове, нов бизнес2020 септември2021 август2021 септемвриГодишво изменениеМесечно изменение
лихвен процент0.11 0.070.06-0.05-0.01
обем в млн. лв319.3 143.1125.0-60.8-12.7
Депозити с договорен матуритет в евро, нов бизнес
лихвен процент 0.11 0.080.07-0.03-0.01
обем в млн. лв 230.9 129.4105.1-54.5-18.8
Лихвени проценти по овърнайт депозити, салда
овърнайт-депозити
в левове
0.01 0.000.00-0.010.00
овърнайт-депозити
в евро
0.01 0.000.000.000.00

Източник: БНБ