web analytics

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ДДС е задължителна и е по чл. 96 от ЗДДС.

За регистрираните по ДДС фирми, ДДС се изготвя да предходен месец и се подава в срок до 14-то число на текущия месец.

При положение, че няма ДДС през месеца, се подава Нулево ДДС.

Кой се регистрира по ДДС и в какъв срок ?

Предприятие, чийто облагаем оборот е равен или по-голям от
50 000 лв. за период от 12 последователни месеца назад, преди текущия. Срокът за подаване на заявление за регистрация по ДДС е 14 дни.

Нужен ли е електронен подпис ?

Всяка фирма по ДДС трябва да има електронен подпис. ДДС се подава само с електронен подпис.

Регистрация по ДДС по избор

Фирма с оборот над 50 000 лв.

По чл. 100 от ЗДДС. Всяка фирма, която има необходимия оборот може да се регистрира по желание.

Новорегистри-рана фирма

Всяка новорегистрирана фирма може да се регистрира по желание.

При всяка дерегистрация се прави ревизия за 5 г.

Дерегистрира-не на ДДС фирма

според чл. 108 на ЗДДС фирми, регистрирани по желание по ДДС нямат право да се дерегистрират през следващите 2 данъчни години.