web analytics
Оценки и анализи

Към 30 септември 2021 г. активите на банковата система възлизат на 132.7 млрд. лв., като спрямо края на юни се наблюдава увеличение с 4.2 млрд. лв. (3.3%).

През тримесечието размерът на позицията кредити и аванси нараства с приноса на кредитния портфейл, а делът ѝ в структурата на балансовите активи се понижава от 61.1% до 60.5%. Делът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане в активите нараства от 18.6% до 19.9% (главно с увеличението на парични салда в централни банки). Спрямо края на юни дълговите ценни книжа нарастват, а делът им намалява от 15.3% до 15.0%.

Отношението на ликвидно покритие към 30 септември е 281.9% (при 272.5% в края на юни). В края на периода ликвидният буфер е 36.3 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 12.9 млрд. лв. (при съответно 34.9 млрд. лв. и 12.8 млрд. лв. три месеца по-рано).

Брутните кредити и аванси през третото тримесечие нарастват с 1.8 млрд. лв. (2.2%) до
83.9 млрд. лв.

Вземанията от кредитни институции спрямо края на юни се понижават с 367 млн. лв. (3.5%) до 10.2 млрд. лв. В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено нарастване с 2.2 млрд. лв. (3.1%) до 73.7 млрд. лв. Увеличават се вземанията от домакинства (с 1.0 млрд. лв., 3.8%), нефинансови предприятия (с 979 млн. лв., 2.6%) и други финансови предприятия (със 174 млн. лв., 3.5%), докато средствата за сектор държавно управление отбелязват намаление – с 13 млн. лв. (1.4%).

Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на септември е 5.399 млрд. лв. (при 5.513 млрд. лв. в края на юни), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 6.44% (при 6.72% в края на юни). При представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси в края на септември е 5.01% (при 5.32% към 30 юни).

Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) е 2.810 млрд. лв. (при 2.908 млрд. лв. в края на юни), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 3.50% (при 3.71% в края на юни).

Печалбата на банковата система към 30 септември 2021 г. достига 1.1 млрд. лв., или с 390 млн. лв. (55.6%) повече спрямо отчетената за деветмесечието на 2020 г.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, възлизат на 401 млн. лв. и размерът им е по-нисък с 227 млн. лв. (36.2%) спрямо този за деветте месеца на 2020 г.

Собственият капитал в баланса на банковата система през третото тримесечие на 2021 г. нараства с 247 млн. лв. (1.5%) до 16.3 млрд. лв. с приноса на увеличената печалба през периода.

Общият брутен размер на одобрените кредити и аванси по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, към 30 септември е 8890 млн. лв., от които 6921 млн. лв. за предприятия и 1969 млн. лв. за домакинства.

Източник: БНБ