web analytics
BNB

БАНКОВА СИСТЕМА ОКТОМВРИ

През октомври активите на банковата система нарастват с 931 млн. лв. (0.7%) до 133.6 млрд. лв.

На месечна база в структурата на баланса се повишава размерът на кредитите и авансите и делът им достига 63.5%.

Позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане намалява с 4.6 млрд. лв. (17.5%) главно поради спада на паричните салда в централни банки и възлиза на 16.3% от общите активи (при 19.9% в края на септември). Делът на дълговите ценни книжа се повишава до 15.4% (при 15.0% в края на септември).

Отношението на ликвидно покритие към 31 октомври е 313.5% (при 281.9% в края на септември).

Ликвидният буфер е 33.4 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 10.7 млрд. лв. (при съответно 36.3 млрд. лв. и 12.9 млрд. лв. в края на септември).
Считано от 28 юни 2021 г., се прилага отношение на нетно стабилно финансиране (ОНСФ).

Наличното стабилно финансиране (числителят на ОНСФ) към 30 септември е 103.7 млрд. лв., а изискваното стабилно финансиране (знаменателят на ОНСФ) е 63.6 млрд. лв. Отношението на нетно стабилно финансиране в края на септември възлиза на 163.0% (при минимално регулаторно изискване от 100%).

Брутните кредити и аванси през октомври се увеличават с 4.7 млрд. лв. (5.5%) до 88.6 млрд. лв. Основен принос за това имат вземанията от кредитни институции, които нарастват с 3.8 млрд. лв. (37.4%) до 14.0 млрд. лв.

Брутният кредитен портфейл3 на банковата система спрямо края на септември отчита растеж с 839 млн. лв. (1.1%) до 74.5 млрд. лв.

Увеличават се кредитите за нефинансови предприятия (с 567 млн. лв., 1.5%) и за домакинства (с 314 млн. лв., 1.1%), докато тези за други финансови предприятия и за сектор държавно управление намаляват съответно с 30 млн. лв. (0.6%) и с 12 млн. лв. (1.4%).

През отчетния месец депозитите в банковата система нарастват с 641 млн. лв. (0.6%) до 114.0 млрд. лв. Увеличават се депозитите на домакинствата (с 502 млн. лв., 0.8%) и на кредитните институции (с 388 млн. лв., 7.7%). Намалява ресурсът от други финансови предприятия (със 176 млн. лв., 3.9%), от сектор държавно управление (с 40 млн. лв., 1.2%) и от нефинансови предприятия (с 34 млн. лв., 0.1%).

Печалбата на банковата система към 31 октомври 2021 г. е 1.2 млрд. лв. (при 796 млн. лв. за десетте месеца на 2020 г.).

Размерът на начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, е с 263 млн. лв. (38.1%) по-малък от този за същия период на миналата година и в края на октомври 2021 г. възлиза на 428 млн. лв.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на октомври е 16.4 млрд. лв., като спрямо 30 септември се увеличава с 82 млн. лв. (0.5%) под влияние на растежа на печалбата.

Регулаторният капитал на банковата система в края на септември 2021 г. е 15.4 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 68.7 млрд. лв. Нивата на капиталовите съотношения на банковата система се запазват значително над минималните регулаторни изисквания и изискванията за капиталови буфери.

Към 30 септември 2021 г. съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност са съответно 21.41%, 21.79% и 22.36%.

Считано от 28 юни 2021 г., за отношението на ливъридж4 се прилага регулаторно изискване за минимум 3.0% от капитала от първи ред. Към 30 септември отношението на ливъридж (при използване на „напълно въведено“ определение на капитал от първи ред) възлиза на 10.61%, което превишава над три пъти минималното изискване.

Общият брутен размер на одобрените кредити и аванси по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, към 31 октомври е 8437 млн. лв., от които 6587 млн. лв. – за предприятия и 1850 млн. лв. – за домакинства.