web analytics
Оценки и анализи

БАНКОВАТА СИСТЕМА 30 НОЕМВРИ

Към 30 ноември 2021 г. балансовото число на банковата система възлиза на 133.3 млрд. лв. и през месеца намалява с 289 млн. лв. (0.2%). Спрямо края на октомври се увеличават дълговите ценни книжа на сектор „държавно управление“, кредитният портфейл и другите депозити на виждане. Намаляват паричните салда в централни банки и вземанията от кредитни институции. В края на ноември делът в общите активи на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане
е 15.8%, делът на дълговите ценни книжа – 16.3%, на кредитите и авансите – 63.2% (при съответни дялове 16.3%, 15.4% и 63.5% в края на октомври).

Отношението на ликвидно покритие към 30 ноември 2021 г. е 325.4% (при 313.5% в края на октомври). Ликвидният буфер е 32.7 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 10.1 млрд. лв. Общите брутни кредити и аванси спрямо края на октомври намаляват с 680 млн. лв. (0.8%) до 87.9 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции спадат с 1.5 млрд. лв. (10.6%) до 12.5 млрд. лв.

Кредитният портфейл2 се увеличава с 809 млн. лв. (1.1%) до 75.3 млрд. лв. Нарастват кредитите за нефинансови предприятия (с 426 млн. лв., 1.1%), за домакинства (с 301 млн. лв., 1.0%) и за други финансови предприятия (с 81 млн. лв., 1.6%).

През ноември депозитите намаляват с 465 млн. лв. (0.4%) до 113.5 млрд. лв. Спад е отчетен при
депозитите на нефинансови предприятия (с 649 млн. лв., 1.9%), на други финансови предприятия (с 296 млн. лв., 6.8%) и на сектор „държавно управление“ (със 123 млн. лв., 3.7%). Увеличават се депозитите на кредитни институции (с 457 млн. лв., 8.4%) и на домакинства (със 145 млн. лв., 0.2%).

Към 30 ноември 2021 г. печалбата на банковата система е 1.3 млрд. лв., с 457 млн. лв. (52.8%) повече от реализираната за същия период на 2020 г. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 491 млн. лв., или с 280 млн. лв. (36.3%) по-малко спрямо отчетените към 30 ноември 2020 г.

Собственият капитал в баланса на банковата система спрямо края на октомври 2021 г. се увеличава със 76 млн. лв. (0.5%) и в края на ноември възлиза на 16.4 млрд. лв. Прирастът му е обусловен от повишението на печалбата на месечна база.
Общият брутен размер на одобрените кредити и аванси по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, към 30 ноември е 8159 млн. лв., от които 6353 млн. лв. – за предприятия и 1805 млн. лв. – за домакинства.

Източник: БНБ