web analytics
BNB

МОРАТУРИУМ ВЪРХУ КРЕДИТИ

По искане на Асоциацията на банките в България Българската народна банка (БНБ) е утвърдила искане на за удължаване на сроковете в мораториума върху плащанията.

Във връзка с извънредното положение въведено в България на 13 март 2020 г., приетото отсрочвне на изискуеми задължения, което изтича на 31 март 2021 г. се удължава до 31 декември 2021 година.

БНБ ще изиска от банките да предоставят оперативни планове, в срок до 10 работни дни, свързани с вероятносдтта от неплащане от страна на техните клиенти-кредитополучатели, които вече са се възползвали се от мораториума и би ги засегнало след изтичането му.

Въведените промени се състоят в следното:

» подаването на искания от клиенти на банките за отсрочване на задължения се удължава до 23 март 2021 г.;

» срока за одобрение на тези искания от банките се удолжава до 31 март 2021 г.;

» крайният срок за отсрочване на задължения на клиентите на банките се удължава до 31 декември 2021 г., но не може да надвишава 9 месеца

» остава въведеното изискване за задълженията, обект на мораториум, да са обслужвани редовно и без просрочие над 90 дни към датата на подаване на искането за разсрочване

» въвеждане на възможност задълженията, за които е било подадено искане за отсрочване преди 30 септември 2020 г., да могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на всички отсрочвания не надвишава 9 месеца.

Източник: БНБ