web analytics

Перспективи и прогнози

Основни макроикономически показатели (есенна прогноза)

Източници: МФ, НСИ, БНБ

ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА

От значение за поддържане на устойчива бюджетна рамка е фискалната политика да се провежда последователно и предвидимо. Намаляването на дефицита трябва да става поетапно, като нулево салдо в средносрочен план ще се счита за положителна тенденция. Поддържането на балансиран бюджет е фискално правило, и се планира той да остане непроменен до 2022 г.

ПОЛИТИКА ПО ДЪЛГА

Номиналният размер на държавния дълг в края на юни 2019 г., намалява до 21,3 млрд. лв., при 22,1 млрд. лв. в края на 2018 г.

Предвижда се в края на бюджетната година държавният дълг да достигне 22,0 млрд. лв. В структурата на дълга, относителният дълг на вътрешния държавен дълг намалява до 22,6% в края на 2019 г., а допусканията са за положително нетно дългово финансиране за периода 2020-2022 г.

ПРИОРИТЕТНИ ПРИХОДНИ И РАЗХОДНИ ПОЛИТИКИ

ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

Основни приоритети на данъчната политика са запазване на ниските данъчни ставки за корпоративните данъци, а същото така и данъците върху доходите на физическите лица. Друг приоритет е да се поддържа устойчиво равнище на бюджетните приходи като се запази тежестта на данъчното облагане. И третият важен приоритет е да се повиши събираемостта и да се намали делът на сенчестата икономика. Предвижда се това да се постигне със стимули за доброволно изпълнение

ПЕНСИОННА ПОЛИТИКА

За прогнозния период е предвидено тежестта по чл. 70, ал. 1 от КСО за всяка година осигурителен стаж да се запази във формулата за изчисление на пенсии, на нивото от 2019 г., което е 1,2%.

Пенсии, отпуснати до 31.12 на предходна година, ще се актуализират от 1 юли на съответната година, като се използва познатото „швейцарско правило“.  Това ще става с процент, получен като сбор от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходна година. Процентите по чл. 100 от КСО, с които е предвидено да се осъвременяват пенсиите за трудова дейност

Източници: МФ, НСИ, БНБ

За прогнозния период 2020-2022 г. ще продължи да се увеличава възрастта за пенсиониране и при мъжете и жените. Това ще става от 1 януари на всяка година с по два месеца за жени и с по един месец за мъже. Осигурителният стаж, който е необходим също се увеличава, с по два месеца всяка година докато се достигне възраст от 36 години за жените и 39 години за мъжете през 2021 г.

Източник: Министерство на финансите на РБ