web analytics

Категория: Банки и банкова система

Състояние на банковата система към края на септември 2021 г.

През тримесечието размерът на позицията кредити и аванси нараства с приноса на кредитния портфейл, а делът ѝ в структурата на балансовите активи се понижава от 61.1% до 60.5%. Делът на…