web analytics

Краен срок за подаване на финансовите отчети

ПОДАВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ По данни от Агенция по Вписванията (АВ) крайният срок за подаване на годишните финансови отчети в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел…

14.09.2021 Подаване на VIES-декларация

Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция. Изключение правят получени авансово плащания (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или…

Състояние на банковата система към края на септември 2021 г.

През тримесечието размерът на позицията кредити и аванси нараства с приноса на кредитния портфейл, а делът ѝ в структурата на балансовите активи се понижава от 61.1% до 60.5%. Делът на…

До 2 999 евро плащания в брой 2021

Нов лимит за плащане в брой влезе в сила от тази година. Той е в интервала от хиляда до три хиляди евро, а от 1 януари 2021 г. плащания в брой…

1 179,80 лв. среден осигурителен доход за май 2021

СРЕДЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД По данни на Националният осигурителен институт (НОИ) размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май 2021 г. е 1 179,80 лв. Средномесечният осигурителен доход за…

Бъдещето на банковите офиси

По данни на Economist Intelligence Unit (EIU) голяма част от банките закриват клоновете си за клиенти. В резултат на това се очаква офисите да изчезнат до 5 години. Педпоставки за…