web analytics

Анализ Финансови Отчети

Финансови и бизнес услуги

Описание на услугата

Анализът на финансовите отчети обхваща общ анализ на Отчета за финансовото състояние (баланса), отчета за всеобхватния доход (отчет за приходи и разходи), и отчета за паричните потоци, като обяснява връзката между тях и влиянието на значимите за дейността на фирмата позиции от отчетите.

Отчет за Финансово Състояние

Анализът на Баланса на фирмата дава информация за източниците на финансиране на компанията и начина на тяхното изразходване. Важна част от Пасивите на фирмата са именно източниците на финансиране, които показват и нейната Капиталова структура, и съотношението между дългов и дялов капитал. Капиталовата структура е съотношение между дългосрочните източници на финансиране на фирмата. Важен момент за анализа на финансиране на фирмата са краткосрочните източници на финансиране, в голям обем и със срок на издължаване до 1 г. Те често заемат голяма част и в действителност е дългосрочен.

В частта на Активите, които предприятието е ангажилало, балансът показва тяхната категория и стойност, подредени по степен на ликвидност. Придобитите активи са резултат от източницине на финансиране.

Собственият капитал отразява остатъчните претенции на собствениците към останалите активи.

Отчет за Приходи и Разходи (ОПР)

Отчета за Дохода дава информация за постъпленията и разходите на фирмата пред отчетиня период.

Отчетът за приходите и разходите (ОПР) представя информация относно ефективността на предприятието. По тази причина в него се включват елементите характеризиращи приходите, разходите и финансовия резултат.

ОПР отразява резултата от оперативните управленски решения върху резултатите от дейността на предприятието и съответно счетоводната печалба или загуба за собствениците на предприятието за определен период от време.

Приходите, отразяват нарастването на икономическата изгода на предприятието през определен период от време, докато разходите представляват намаляването й.

Печалбата или загубата от отчета за приходите и разходите увеличава или намалява стойността на собствения капитал в счетоводния баланс. Финансовият резултат се използва като мярка за ефективността.

Отчет за Паричните Потоци

Отчетът за Паричните Потоци е важен копмонент за пълния и цялостен анализ и оценка на финансовото състояние на фирмата. Стойността на предприятието е настоящата стойност на очакваните парични потоци. Анализът на паричните потоци дава информация за източниците на финансиране на капиталовите разходи, за зависимостта от дългов капитал, и за качеството на печалба. Изяснява се динамиката на паричните средства, и от кои дейности се генерират те.

Разглеждат се в анализа паричните потоци от трите вида дейност – оперативна, финансова и инвестиционна. Особено внимание се обръща на паричните потоци от оперативна дейност, тъй като те са индикатор за способността на предприятието да генерира парични средства, дава възможност за прогнозиране на бъдещите парични потоци, което е и причина инвеститорите да взимат решения върху тези резултати.

Срок за изпълнение

5 (пет) работни дни

Цена с вкл. ДДС в лева

55

Начин на плащане

Разплащателна сметка, PayPal

Важно ! Предстои свързване с банка, за гарантиране на картови плащания. Приемани банкови карти посредством виртуалния ПОС терминал ще бъдат карти Visa, Mastercard и Maestro, издадени от местни и чуждестранни банки.

Конфиденциалността на предоставените данни, се гарантира с декларация за поверителност, заверена от Фин Сървисиз ЕООД.