web analytics

Бизнес Асистент

Финансови и бизнес услуги

Офис Асистент

За непрекъсването на функциите и работните процеси, винаги е необходима навременна и мигновена реакция за изготвяне на справки, отчети или бързи анализи.

Наборът на текст, в различен формат, също е част от предоставяните услуги за бизнеса.

С услугата „Отдалечен ад-хок анализ“ можете да разчитате на спешни и бързи справки и отчети, специфични за вашата работа. Във всеки един момент е възможно да бъде необходима справка, различна от всичи до момента.

Това се налага във всеки бизнес процес, дори с ежедневно повтарящи се дейности и данни. На практика, дори и институции с рутинни ежедневни дейности, изпитват необходимостта от ад-хок анализ в по-голямата част от времето на работния процес. Това е обусловено както от комуникацията между ралчините отдели, така и от работата в самите звена.

Отдалеченият Бизнес Асистент, ще бъде до вас в моментите, в които фирмената дейност се нуждае от подкрепа. Изготвяне на финансови таблици, графики, фигури, счетоводни справки в EXCEL, презентации (Power Point), или тектообработка.

Справочните таблици показват в нагледен и резюмиран вид информацията, и използвайки инстументите на офис приложения, могат да бъдат представят реална картина към определен момент на финансовата дейност.

Често от особена полза се явява и Анализът по Графика, който представя пълен анализ на дейността на компанията, представен не само в графичен и табличен вид, но и отбелязващ основните цифрови показатели, диапазон на стойностите, отклонения.

Услугите включват и обработка на масиви от данни, статистически изчисления като средна стойност, стандартни отклонения. Откривата се връзки и зависимости, както и трендове на ръст на съотметните величини.

Цени

► В зависимост от обема, и необходимата експертиза.

Начин на плащане

Разплащателна сметка, PayPal

За поръчка и предварителен разговор, моля попълнете следната форма: