web analytics

Финансов анализ

Описание на услугата

Анализът на финансовото състояние на фирмата включва анализ на активите, пасивите, собствения капитал, ликвидността и прогноза за бъдещи ключови финансови показатели. 

Представят се Обща оценка на величината, структурата и динамиката на Активите, начин на тяхното финансиране (за сметка на собствения капитал и с постоянен капитал).

Анализира се и величина, структура и динамика на дълготрайните активи и тяхното финансиране. Представя се и оценка на финансирането на дълготрайните активи.

Анализът включва и анализиране на краткосрочните активи с тяхнана величина, структура и динамика.

Следващата част от финанасовия анализ е на пасивите на фирмата, тяхната обща оценка, динамика и структура.

Част от анализа е и оценката на капиталовата структура. Изчислява се коефициент на автономност и възможността за покритие на задълженията със собствени средства, както и степента, в която са гарантирани външните източници на финансиране. Основна информация, която дава анализът на капиталовата структура е делът на дълговия капитал в общия капитал на фирмата.

На следващо място е включен анализ на собствения капитал с неговите величина, структура и динамика. Прави се оценка на функционалната структура на собствения капитал.

Важна част от финансовия анализ е анализът на пасивите на фирмата – дългосрочни и краткосрочни.

В анализа са представени в графично и таблично изображение исторически и прогнозни данни, изводи и препоръки за дейността на фирмата.

Оценка на финансовото състояние включва също Оценка на финансовата устойчивост на фирмата, и изготвяне на средносрочна прогноза. Изследва се показателя Условия за финансова стабилност и чрез показателя Ключови финансови съотношения.

Последната част на анализа е Прогноза за финансовите показатели, коефициенти на ликвидност и състояние на фирмата, вероятност от банкрут (Z-score analysis),

Анализът на финансовото състояние завършва със заключителна част, обобщаваща основните заключения, изводи и тенденции във финансовото състояние на анализираната фирма. Анализират се както МСП, така и големи корпоративни клиенти.

Анализът на финансовото състояние на компаниите е силно препоръчителен, за да се гарантира техния успех и растеж, за да бъде избрана правилната посока при управлението на дружеството и да се предотврати нежелана загуба или банкрут.

Финансовият анализ дава насоки и показва не само финансовата стабилност на компанията, но и слабите и силни страни в управлението. Финансовият бизнес анализ е необходима част от системата за финансово планиране на фирмата

Чрез добре изготвения финансов анализ, всяка компания е в състояние да оптимизира дейността си и да  избегне неудобства и да подобри финансовите си резултати.

Срок за изпълнениеНеобходими документиЦени в лв. с вкл. ДДСНачин на Плащане
4 (четири) работни дниБалансов отчет65Разплащателна сметка, PayPal
Отчет за Дохода (ОПР)

Важно ! Предстои свързване с банка, за гарантиране на картови плащания. Приемани банкови карти посредством виртуалния ПОС терминал ще бъдат карти Visa, Mastercard и Maestro, издадени от местни и чуждестранни банки.

Конфиденциалността на предоставените данни, се гарантира с декларация за поверителност, заверена от „Фин Сървисиз“ ЕООД.